Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee vanband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard tussen Diamond Life School / Geluk.online en consument.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
Geluk.online richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Geluk.online is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 69786925.

Artikel 3 | Definities
Opdrachtnemer is in deze Geluk.online, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten en producten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten en producten van Geluk.online. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden bevestigd aan opdrachtgever na een kennismakingsgesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes
1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail
is vastgelegd.
4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden,
inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door
overmaking van IBAN NL81 KNAB 0256 6916 81 t.n.v. Diamond Life School. De
betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege
in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst
met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke
rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter
incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en
buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken
na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder
gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog
nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Aanmelding en betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving
Bij aanmelding voor trainingen en workshops met open inschrijving gelden de volgende
betalingsvoorwaarden:

1. Bij aanmelding en inschrijving tot acht weken of meer voor aanvang: 10% van de offerte
2. Bij aanmelding en inschrijving tot vier weken voor aanvang: 50% van de offerte. De
overige 50% dient uiterlijk vier weken voor aanvang te worden betaald.
3. Bij aanmelding en inschrijving binnen vier weken voor aanvang of tijdens de training of
workshop: 100% van de offerte.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtgever voor training en workshops met open
inschrijving

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven
aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever
en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen
passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden
annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan
opdrachtnemer, als volgt:
1. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
2. Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten
100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij
de training of workshop.

Artikel 8.2 | Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren,
zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de
annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot
dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd
zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 9 | Het verzetten van coachingsafspraken
1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de
desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer de kosten in rekening brengen en is
opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor
deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor
het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij
niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding
1. De coach houdt zich aan geheimhouding van wat besproken is tijdens de coachsessies.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt
opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde
en bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is
opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade
ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een
langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste
zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt
ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een
training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf
verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade
of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachtenprocedure
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit
binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de
opdrachtnemer.
2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed
mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.